Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
[ Részletes keresés ]   english   magyar  

 ELADÁS   BOLTOK   TERMÉK KERESÉS 
Kategória []
Online aukció linkpartnerek. Olcsó Licit? Próbáld nálunk!
*
Felhasználói Feltételek

Aukciók indításához hitelesítés szükséges. A hitelesítés díja 300 Ft, ezért a felhasználó egyenlegén 2000 Ft-ot írunk jóvá, amit aukciói kiemelésére tud felhasználni.

Általános Felhasználói Feltételek:

Jelen megállapodás egy online szerződés, mely tartalmazza azokat a kikötéseket és szabályokat, amelyek alkalmazandóak a topaukciok.hu online aukciós portál vagy fóruma használata során. A használói feltételek előtti kocka kipipálásával a Felhasználó szerződést köt a Safe Money s. r. o-val, amely által teljes mértékben elfogadja annak szabályzatát a topaukciok.hu online aukciós portál vagy fóruma használatára vonatkozóan. A topaukciok.hu fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a topaukciok.hu felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a topaukciok.hu által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Regisztrálás és felhasználóvá válás

A topaukciok.hu online aukciós portál szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

* 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
* 16. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik a topaukciok.hu által működtetett online aukciós portál használata során, vagy
* Ön jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha
* Ön saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a topaukciok.hu tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatai esetleg valótlan elemeket is tartalmaz, esetleg egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a topaukciok.hu online tevékenységei használatából kizárni.

2. Felhasználói kötelezettségei

A topaukciok.hu online aukciós portálon aukció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukciózárás esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át az aukció nyertesének. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat kérheti el, amelyek a következők lehetnek. Aukciók indításánál a terméklapon feltüntetett árakat bruttó árakban kell feltüntetni.

A Felhasználónak, mint eladónak a topaukciok.hu online aukciós portálon tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás nem lehetséges. A Felhasználó nem licitálhat a saját maga által indított árverésen, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a topaukciok.hu online aukciós portálon regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén a Topaukciok.hu jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

3. Aukció indítása, termék feltöltése, eladás

Tilos olyan aukció indítása amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

Aukciók indításkor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet azt elindítani. Kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre. Nem hirdethető meg olyan aukció, amely csak arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó aukcióit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható aukcióra, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

A topaukciok.hu által működtetett online aukciós portálján - a Ptk. 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg. A leadott licit, vagy érvényes ajánlat csak mindkét fél (az eladó és a vevő) beleegyezésével és a topaukciok.hu által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre a topaukciok.hu nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a topaukciok.hu a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el! Az aukció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevőre, mind az eladóra kötelező érvényű, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a topaukciok.hu ügyfélszolgálatán jelzi, a topaukciok.hu jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.
Amennyiben az eladó. a vevő teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a topaukciok.hu ügyfélszolgálatán jelzi, a topaukciok.hu jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

Amennyiben a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen ÁFF bármely pontja miatt tiltott lenne. Az eladónak és a legmagasabb licitet adó vevőnek a licitálási periódus lejártának napjától számítva 3 (három) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra aukcióra bocsátani.

4. A topaukciok.hu szerepe

A topaukciok.hu kizárólag információ közvetítő szerepet vállal az eladók és a vevők, illetve a cserélők között. A topaukciok.hu semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online aukciós portálon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online aukciós portálján elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Ezért a topaukciok.hu nem felel az általa működtetett online aukciós portálján meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A topaukciok.hu nem felel továbbá az általa működtetett online aukciós portálján szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A topaukciok.hu nem vállal felelősséget az aukciós és cserebere rendszer hibáiból, a technikai eszközök meghibásodásából, vagy emberi mulasztásból eredő bárminemű kárért.

A topaukciok.hu nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a topaukciok.hu-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó által az online aukciós portálon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a topaukciok.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a topaukciok.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online aukciós portálon elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A topaukciok.hu által működtetett online aukciós portálon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
Amennyiben az online aukciós portálon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára kell vállalnia. Továbbá vállalja azt is, hogy minden a topaukciok.hu által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a topaukciok.hu érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Topaukciok.hu jó hírnevének megóvása érdekében. Ehhez kell érteni a jogsértés vagy a visszaélés a topaukciok.hu nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a topaukciok.hu-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket.

Amennyiben a topaukciok.hu online aukciós portálon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a topaukciok.hu az ide vonatkozó jogszabályok alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A topaukciok.hu a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a topaukciok.hu-tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A topaukciok.hu azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások


A topaukciok.hu által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:

* veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
* gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
* alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
* lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
* hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
* hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
* olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
* szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
* emberi szerv, szövet;
* engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök(tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
* értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
* üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
* kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
* bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
* egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
* vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
* aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
* TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
* olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
* online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók, ideértve a Topaukciok.hu azonosítókat is;
* személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
* minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
* durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a topaukciok.hu-val kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk aukcióra bocsátásához a következő további feltételeknek kell teljesülniük:

Állatok: Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

Dohányipari termékek/kellékek: Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó az aukció listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni: Az aukció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Topaukciok.hu.hu Kft. által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra.

Alkoholtartalmú italok: Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni: Az aukció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem.

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.): Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó). Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni: Az aukció indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók. Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni: A termék eredeti, nem másolt.

Fegyver: Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni. A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

A topaukciok.hu kizárja az aukciós portál használatából azokat a felhasználókat, akik 3 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak a topaukciok.hu-val szemben.

6. Visszajelzések és korlátozások

A topaukciok.hu felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A topaukciok.hu semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért. A topaukciok.hu fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a topaukciok.hu jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

A topaukciok.hu fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a topaukciok.hu értelmezése szerint ellenkezik az online aukciós portál megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a topaukciok.hu szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

információ semmilyen kapcsolatban nem áll az aukciós portállal (csakúgy, mint személyes vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a topaukciok.hu-n keresztül történt);

információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;

információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a topaukciok.hu értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;

információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

információ, amely a topaukciok.hu-val kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

7. Moderálási alapelvek a fórumon


A topaukciok.hu fóruma elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Topaukciok.hu szolgáltatásaival, az online aukciós adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat.
A fóruma létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a topaukciok.hu fórumában:

Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb), bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése,

Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, az admintól kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a moderátor és ügyfélszolgálat jogosult dönteni a topic esetleges törléséről,

Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek.

Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése,

Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek. A "Keresem" fórumtémában a keresett termékre bármely felhasználó ajánlatot tehet, ha rendelkezik a keresett termékkel. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők.

A fórumokban tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámla szám, egyéb).

Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

A hozzászólások valóságtartalmáért a topaukciok.hu semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása az aukciós portál - vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Topaukciok.hu indokolás nélkül törölheti.

A fórum moderátorának a joga, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

A topaukciok.hu továbbá fenntartja annak jogát, hogy topikokat áthelyezzen, szerkesszen, valamint a Felhasználó hozzászólását, értesítés nélkül egy másik topikba helyezze át, amennyiben hozzászólása nem a topik témájához kapcsolódik.

A közzétett alapelvek következetes be nem tartása a topaukciok.hu fórumáról való teljes kitiltást vonja maga után!

8. Személyi adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a topaukciok.hu a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a topaukciok.hu csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a topaukciok.hu fejlesztéséről, az online aukciós portálon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a szolgáltatásairól, valamint a hivatalos értesítésekről.

A topaukciok.hu hírlevél szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján.

A Felhasználóról a topaukciok.hu által nyilvántartott adatok, a fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a topaukciok.hu az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

A topaukciok.hu adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a topaukciok.hu köteles a szükséges személyi azonosító adatokat, információkat kiadni.

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő aukció jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a topaukciok.hu által működtetett on-line aukciós portálon megjelenő információ sérti, úgy a 2001. évi CVIII. törvény értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a topaukciok.hu-t a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

9. Adatvédelem, adatkezelés

9.1. Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

9.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információszabadság és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

9.3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A regisztráció elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

9.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

9.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám, számlázási címek, rendelési címek (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény és a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.

9.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.

9.7. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében anonim módon statisztikai, illetve információs céllal a kezelt és anonimizált adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

9.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

9.9. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

9.10. Hozzájárulás visszavonásához kattintson a leiratkozás gombra, vagy a regisztrált e-mail címről küldjön törlési kérelmet az alábbi e-mail címre: info@topaukciok.hu. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.


Copyright ©2009 PHP Pro Software LTD. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Top Aukciók.hu Online aukció Olcsó Adás-vétel Eladó Licit Vásárlás FELHASZNÁLÓK FELTÉTELEI and ADATVÉDELEM